Omställningsstudiestödet är ett offentligt ekonomiskt studiestöd som beslutas och administreras av CSN. Från och med den 1 oktober 2022 finns möjligheten för yrkesverksamma i Sverige att ansöka om detta utökade studiestöd, bestående av både bidrag och lån. Det är flexibelt, vilket betyder att man kan välja att endast utnyttja bidragsdelen.

Omställningsstudiestödet från CSN utgör en del av ett omfattande stödpaket som den omställningsorganisation man tillhör kan erbjuda. Exempelvis, för den som arbetar hos en Omstella-ansluten arbetsgivare eller blivit uppsagd, finns stöd att få i form av rådgivning, karriär- och studievägledning, yttrande och ekonomiskt studiestöd.

När CSN går igenom ansökningarna behöver de göra en bedömning om huruvida studierna stärker din ställning på arbetsmarknaden. Omstella har som omställningsorganisation, i uppdrag av arbetsmarknadens parter att lämna ett utlåtande gällande dina studier, ett så kallat yttrande. Yttrandet är ett komplement till din ansökan till CSN som CSN har till uppdrag av arbetsmarknadens parter, att lägga särskild vikt vid när det gör bedömningen om Omställningsstudiestöd.  

Om du blir beviljad omställningsstudiestöd av CSN kan du ansöka om Omstellas kompletterande studiestöd. Tillsammans kan det täcka upp till 80 procent av din lön.