Ekonomiskt stöd

Vi vill underlätta din övergång till en ny fas i ditt arbetsliv. Därför kan vi erbjuda ett komplement till A-kassan i form av avgångsersättning (AGE) om din a-kassa inte täcker din lön upp till 70%. Vi erbjuder också olika ekonomiska stöd för dig som vill studera för att ta nästa steg. Om du är i tvist med din arbetsgivare om din uppsägning finns möjligheten till kompletterande arbetslöshetsersättning. Alla våra stöd och ersättningar är villkorade och du kan läsa mer om dem under varje rubrik.

Avgångsersättning (AGE)  

Avgångsersättning (AGE) är en ekonomisk ersättning , som du kan få när du har blivit uppsagd på grund av arbetsbrist eller sjukdom från en Omstella-ansluten arbetsgivare. Facket behöver ha varit med/informerats i samband med uppsägningen. Däremot behöver du inte varit fackligt ansluten. 

AGE är ett komplement till a-kassan och kan täcka upp till 70 procent av din tidigare lön. Om du har en lön under 35 800 kr så täcker a-kassan redan 70 procent av din lön. Du kan få AGE oavsett om du får ersättning från din a-kassa eller inte. 

Ersättningsdagar och nivåer 

Ålder  

Ersättningsdagar   

Månadslön*  

Ersättningsnivå  

40–44  

130 dagar  

35 800 kr  

70 % 130 dagar  

45–59  

260 dagar  

43 400 kr  

70 % 130 dagar – 50 % 130 dagar   

60–66 (månaden innan du fyller 66 år  

390 dagar   

43 400 kr   

70 % 130 dagar – 50 % 260 dagar  


* Månadslön för beräkning av AGE kan komma att ändras om A-kassan höjer eller sänker sin dagpenning.
 

Beräkning av AGE

AGE beräknas på lönedelar upp till och med 1,4 x IBB/månad (IBB = Inkomstbasbelopp). Uppsägningstidpunkten avgör vilket års inkomstbasbelopp som används vid beräkningen av lönetaket för AGE.

Villkor AGE

 • Du är tjänsteman 
 • Du har blivit uppsagd från din anställning alternativt ha en tidsbegränsad anställning som löper ut 
 • Du har blivit uppsagd på minst 20% 
 • Du har arbetat i genomsnitt minst 16 timmar/vecka under 12 månader de senaste 24 månaderna 
 • Din arbetsgivare har varit ansluten till Omstella under perioden ovan. Arbetad tid i företag som är ansluten till godkänd omställningsorganisation kan sammanräknas.  
 • Du har fyllt 40 år senast sista anställningsdag. 
 • Du har varit anställd fem år sammanhängande i företaget eller sammanlagt fem år tillsammans med den närmaste anställningen innan den senaste arbetsgivaren. (Båda arbetsgivarna måste ha varit anslutna till Omstella, TRR eller TRS). 
 • Dina samtliga anställningar för sammanräkning ska ha avlutats på grund av arbetsbrist, sjukdom  eller att tidsbegränsad anställning har löpt ut.  
 • Du är inskriven hos arbetsförmedlingen. 
 • Du har en lön på minst 35 800 kr per månad. (Om du har en lön under 35 800 kr så täcker a-kassan redan 70 procent av din lön.) 

Ekonomiska stöd vid studier 

 

Kompletterande studiestöd

Du som har blivit beviljad omställningsstudiestöd av CSN kan ansöka om Omstellas kompletterande studiestöd.  

Du kan få kompletterande studiestöd för alla utbildningar i Sverige som ger rätt till omställningsstudiestöd. Det kan till exempel vara utbildningar på yrkeshögskola, universitet, högskola, Komvux och folkhögskola. Även utbildningar som Omstella finansierar kan omfattas.  

Omstellas kompletterande studiestöd betalas alltid ut på samma sätt som CSN:s beslut gällande Omställningsstudiestödet: både i procent och utbetalningsplan. Tillsammans kan de täcka upp till 80 procent av din lön. Om du har en månadslön på 35 000 kronor eller mer täcker stödet mindre än 80% av lönen. Inkomsttaket är 5, 5 inkomstbasbelopp per år. Har du en inkomst över 5, 5 inkomstbasbelopp per kan du istället få 65% av förlorad inkomst upp till ett tak på 12 inkomstbasbelopp per år om det är förmånligare för dig.

Villkor

 • Du är tjänsteman 
 • Du har blivit uppsagd från din anställning alternativt ha en tidsbegränsad anställning som löper ut 
 • Du har blivit uppsagd på minst 20% 
 • Du har arbetat i genomsnitt minst 16 timmar/vecka under 12 månader de senaste 24 månaderna 
 • Din arbetsgivare har varit ansluten till Omstella under perioden ovan. Arbetad tid i annat företag som är anslutet till godkänd omställningsorganisation kan sammanräknas.  
 • Du har blivit beviljad omställningsstudiestöd från CSN 
 • Du har en årslön som överstiger 4,5 inkomstbasbelopp per år (under detta belopp täcker omställningsstudiestödet 80% av din lön) 

Kortvarigt studiestöd

Vill du gå en kurs eller utbildning som är kortare än fem dagar kan du ha rätt till vårt kortvariga studiestöd. Det kan täcka upp till 70 procent av din lön. För inkomster över ett inkomstbasbelopp per månad täcker de en lägre andel av din lön. Stödet gäller för de dagar du varit ledig för att studera och betalas ut efter avslutad utbildning. 

Kortvarigt studiestöd beräknas på lönedelar upp till och med 1 x inkomstbasbelopp/månad. 

Villkor 

 • Du är tjänsteman 
 • Du har blivit uppsagd från din anställning alternativt ha en tidsbegränsad anställning som löper ut 
 • Du har blivit uppsagd på minst 20% 
 • Du har arbetat i genomsnitt minst 16 timmar/vecka under 12 månader de senaste 24 månaderna 
 • Din arbetsgivare har varit ansluten till Omstella under perioden ovan. Arbetad tid i annat företag som är anslutet till godkänd omställningsorganisation kan sammanräknas.  
 • Du har arbetat under minst 96 månader (8 år) de senaste 14 åren (beräknat tidigast från och med det år du fyllt 19 år).  
 • Arbete har varit huvudsyssla men följande förmåner får räknas som förvärvsarbete under sammanlagt maximalt 24 månader:  
  • föräldrapenning  
  • graviditetspenning  
  • närståendepenning  
  • rehabiliteringspenning  
  • sjukpenning  
  • smittbärarpenning  
  • dagpenning till totalförsvarspliktiga

Köpt utbildning

Om du vill gå en kortare kurs eller utbildning för att stärka din kompetens kan det finnas möjligheter  för Omstella att finansiera den. Tillsammans med din rådgivare går ni igenom möjligheter och förutsättningar med önskad utbildning. En grundläggande förutsättning är att kursen eller utbildningen stärker din ställning på arbetsmarknaden.  

Villkor

 • Du är tjänsteman 
 • Du har blivit uppsagd från din anställning alternativt ha en tidsbegränsad anställning som löper ut 
 • Du har blivit uppsagd på minst 20% 
 • Du har arbetat i genomsnitt minst 16 timmar/vecka under 12 månader de senaste 24 månaderna 
 • Din arbetsgivare har varit ansluten till Omstella under perioden ovan. Arbetad tid i annat företag som är anslutet till godkänd omställningsorganisation kan sammanräknas.  

Validering av yrkeskompetens

I vissa fall kan det finnas behov av att validera en befintlig yrkeskompetens och då kan Omstella bekosta en sådan validering.  

Villkor

 • Du är tjänsteman 
 • Du har blivit uppsagd från din anställning alternativt ha en tidsbegränsad anställning som löper ut 
 • Du har blivit uppsagd på minst 20% 
 • Du har arbetat i genomsnitt minst 16 timmar/vecka under 12 månader de senaste 24 månaderna 
 • Din arbetsgivare har varit ansluten till Omstella under perioden ovan. Arbetad tid i annat företag som är anslutet till godkänd omställningsorganisation kan sammanräknas.   

Studieersättning

Omstellas studieersättning kan sökas av dig som har fyllt 40 år vid studiernas start. Studierna behöver vara på minst 50 procent och de ska omfatta minst en termin och högst fyra terminer.  Tillsammans med CSN:s ordinarie studiestöd kan ersättningen täcka upp till 70 procent av din tidigare lön. Termin 1 och 2 kan ersättningen täcka upp till 70% av din lön. Termin 3 och 4 kan ersättningen täcka upp till 50% av lönen. Taknivån för ersättningen är CSN:s fribelopp. 

Ersättningen beräknas som om du har blivit beviljad studiemedel från CSN oavsett om du väljer att ta ut dessa delar. Med studiemedel från CSN avses här bidragsdel och grundlån. Ersättningen baseras på den månadsinkomst som arbetsgivaren har anmält till Omstella i samband med ansökan eller den anmälan du gjorde själv när din tidsbegränsade anställning löpte ut.  

Villkor

 • Du är tjänsteman 
 • Du har blivit uppsagd från din anställning alternativt ha en tidsbegränsad anställning som löper ut 
 • Du har blivit uppsagd på minst 20% 
 • Du har arbetat i genomsnitt minst 16 timmar/vecka under 12 månader de senaste 24 månaderna 
 • Din arbetsgivare har varit ansluten till Omstella under perioden ovan. Arbetad tid i annat företag som är anslutet till godkänd omställningsorganisation kan sammanräknas.   
 • Studierna ska vara CSN-berättigande.  
 • Du har fyllt 40 år senast första dagen av studiestart. (Du kan dock som längst beviljas studieersättning fram till dess du går i pension eller till och med månaden innan du fyller 66 år.) 
 • Du har påbörjat en utbildning som är en termin eller längre men minst 16 veckors sammanhängande studier. Det går bra att kombinera enstaka kurser som tillsammans utgör minst 16 veckor. 
 • Du studerar på minst 50% . 
 • Om du är berättigad till Omställlningsstudiestöd hos CSN/kompletterande studiestöd hos Omstella ska detta ha förbrukats först. 

Kompletterande arbetslöshetsersättning vid tvist

Om du har blivit uppsagd på grund av personliga skäl eller arbetsbrist och har en pågående tvist med arbetsgivaren om uppsägningen, kan du ha rätt till en kompletterande arbetslöshetsersättning.  Den kompletterande ersättningen är en utfyllnad av arbetslöshetsförsäkringen och kan tillsammans med ordinarie a-kassa täcka upp till 80 procent av din tidigare lön. 

Du kan få stödet tills tvisten är löst eller max 300 dagar. Om du under pågående tvist tar ett arbete med lägre lön kan vi ersätta mellanskillnaden upp till 80 procent av tidigare lön.  Om du erhåller ekonomiskt skadestånd, i form av utebliven lön, behöver den kompletterande arbetslöshetsersättningen återbetalas till Omstella. 

Under tvisten har du rätt till rådgivning och vägledning samt köpt utbildning/validering. 

Villkor

 • Du är tjänsteman 
 • Du har blivit uppsagd från din anställning alternativt ha en tidsbegränsad anställning som löper ut 
 • Du har blivit uppsagd på minst 20% 
 • Du har arbetat i genomsnitt minst 16 timmar/vecka under 12 månader de senaste 24 månaderna 
 • Din arbetsgivare har varit ansluten till Omstella under perioden ovan. Arbetad tid i annat företag som är anslutet till godkänd omställningsorganisation kan sammanräknas.  
 • Du är inskriven hos arbetsförmedlingen  
 • Frågan om uppsägningens giltighet är föremål för rättegång eller förhandling enligt lagen (1976:580) om medbestämmande (MBL) eller kollektivavtal, 
 • Du är fackligt ansluten. 
 • Din fackliga organisation har  påkallat förhandling och väckt talan inom de tidsfrister som gäller. Tänk på att vid uppsägning på grund av arbetsbrist som angrips enbart därför att den strider mot turordningsregler har du inte rätt till ersättning. 

Frågor och svar