Snart lanserar vi en digital tjänst för att ansökan om stöd hos oss. Håll utkik!

Ekonomiskt stöd

Vi vill underlätta din övergång till en ny fas i ditt arbetsliv. Därför kan vi erbjuda ett komplement till A-kassan i form av avgångsersättning (AGE) om din a-kassa inte täcker din lön upp till 70%. Vi erbjuder också olika ekonomiska stöd för dig som vill studera för att ta nästa steg. Om du är i tvist med din arbetsgivare om din uppsägning finns möjligheten till kompletterande arbetslöshetsersättning.

Avgångsersättning (AGE) 

Avgångsersättning (AGE) är en ekonomisk ersättning som du kan få när du har blivit uppsagd på grund av arbetsbrist eller sjukdom (personligt skäl) från en Omstella-ansluten arbetsgivare. Facket behöver ha varit med/informerats i samband med uppsägningen. Däremot behöver du inte varit fackligt ansluten.

AGE är ett komplement till a-kassan och kan täcka upp till 70 procent av din tidigare lön. Du kan få AGE oavsett om du får ersättning från din a-kassa eller inte.

För att kunna bli beviljad AGE behöver du:

  • ha fyllt 40 år senast sista anställningsdag
  • ha varit anställd i minst 5 sammanhängande år hos en arbetsgivare som är ansluten till godkänd omställningsorganisation (för tidsbegränsat anställda gäller 48 månader de senaste 5 åren).
  • att samtliga anställningar för sammanräkning ska ha avlutats på grund av arbetsbrist, sjukdom (personliga skäl) eller att tidsbegränsad anställning har löpt ut. 
  • vara inskriven hos arbetsförmedlingen
  • ha en lön på 35 800 kr per månad

Om du har en lön under 35 800 kr så täcker a-kassan redan 70% av din lön.

Beräkning av AGE

AGE beräknas på lönedelar upp till och med 1,4 x IBB/månad (IBB = Inkomstbasbelopp). Uppsägningstidpunkten avgör vilket års inkomstbasbelopp som används vid beräkningen av lönetaket för AGE.

Ekonomiska stöd vid studier 

 

Kompletterande studiestöd

Du som har blivit beviljad omställningsstudiestöd av CSN kan ansöka om Omstellas kompletterande studiestöd. Omstellas kompletterande studiestöd betalas alltid ut på samma sätt som CSN:s beslut gällande Omställningsstudiestödet: både i procent och utbetalningsplan . Tillsammans kan de täcka upp till 80 procent av din lön.

För att kunna bli beviljad kompletterande studiestöd behöver du:

  • blivit beviljad Omställningsstudiestöd av CSN
  • ha en årslön som överstiger 4,5 inkomstbasbelopp

Kortvarigt studiestöd

Vill du gå en kurs eller utbildning som är kortare än fem dagar kan du ha rätt till vårt kortvariga studiestöd. Det kan täcka upp till 70 procent av din lön. För inkomster över 74 300 kronor i månaden täcker de en lägre andel av din lön. För dig i anställning gäller stödet för de dagar du varit tjänstledig för att studera och betalas ut efter avslutad utbildning. För dig som är uppsagd betalas stödet ut för de dagar du inte får ersättning från din a-kassa eller om ersättning inte kan betalas ut för att du saknar medlemskap i a-kassan.

För att kunna bli beviljad kortvarigt studiestöd behöver du:

  • ha arbetat minst 16 timmar/vecka i 8 av de senaste 14 åren

Om du vill gå en kortare kurs eller utbildning som inte finns i det reguljära utbildningssystemet, kan vi köpa in den. Detta under förutsättning att kursen eller utbildningen stärker din ställning på arbetsmarknaden. Om du behöver få din yrkeskompetens validerad kan vi även köpa in detta. 

Studieersättning

Omstellas studieersättning kan sökas av dig som har fyllt 40 år vid studiernas start. Studierna behöver vara på minst 50% och de ska omfatta minst en termin och högst fyra terminer. 

Tillsammans med CSN:s ordinarie studiestöd kan ersättningen täcka upp till 70 procent av din tidigare lön.

Kompletterande arbetslöshetsersättning vid tvist

Om du har blivit uppsagd på grund av personliga skäl eller arbetsbrist och har en pågående tvist med arbetsgivaren om uppsägningen, kan du ha rätt till en kompletterande arbetslöshetsersättning.  Den kompletterande ersättningen är en utfyllnad av arbetslöshetsförsäkringen och kan tillsammans med ordinarie a-kassa täcka upp till 80% av din tidigare lön. 

För att erhålla ersättningen ska:

  • frågan om uppsägningens giltighet vara föremål för rättegång eller förhandling enligt lagen (1976:580) om medbestämmande (MBL) eller kollektivavtal,
  • du vara fackligt ansluten.

Din fackliga organisation ska ha påkallat förhandling och väckt talan inom de tidsfrister som gäller. Tänk på att vid uppsägning på grund av arbetsbrist som angrips enbart därför att den strider mot turordningsregler har du inte rätt till ersättning.

Du kan få stödet tills tvisten är löst eller max 300 dagar. Om du under pågående tvist tar ett arbete med lägre lön kan vi ersätta mellanskillnaden upp till 80% av tidigare lön. 

Om du  erhåller ekonomiskt skadestånd, i form av utebliven lön, behöver den kompletterande arbetslöshetsersättningen återbetalas till Omstella.

Frågor och svar

Ansök här

Du ansöker på olika sätt beroende på vilken situation du befinner dig i. Se nedan hur du ansöker för din situation.